SLO ondersteunt Curriculum.nu

18-12-2017

In 2018 buigen leraren, schoolleiders en scholen zich op negen deelgebieden over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Met de opbrengsten van Curriculum.nu zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd. Leerplanontwikkelaars van SLO ondersteunen het ontwikkelproces op de inhoud, vanuit hun vakkennis en brede blik op curriculumontwikkeling in Nederland en andere landen.

De ontwikkelteams buigen zich over mogelijke bouwstenen voor het curriculum. Om te helpen bij de voorbereiding op deze taak heeft SLO per leergebied een startnotitie opgesteld. Daarnaast kunnen de ontwikkelteams een beroep doen op de volgende SLO-collega's. De brede groep inhoudelijk begeleiders en adviseurs doet recht aan de diverse onderwijssectoren en aan de verschillende vakdisciplines binnen de leergebieden.

​Leergebied

​Inhoudelijk begeleider/adviseur

​Nederlands​Gerdineke van Silfhout, Joanneke Prenger
​Rekenen-wiskundeAnneke Noteboom, Ria Brandt
​Engels / moderne vreemde talen​Daniela Fasoglio, Patricia Rose, Bas Trimbos
​Digitale geletterdheid​Hans de Vries, Allard Strijker
​Burgerschap​Jeroen Bron, Alderik Visser
​Mens en natuur​Jeroen Sijbers, Marja van Graft
​Mens en maatschappij​Han Noordink, Frederik Oorschot
​Kunst & cultuur​Viola van Lanschot, Marjo Berendsen
​Bewegen & sport​Ger van Mossel, Marco van Berkel


SLO is bovendien door de Coördinatiegroep Curriculum.nu gevraagd om inhoudelijke verkenningen te doen om dilemma's te belichten die over de volle breedte van het curriculum spelen bij de formulering van kerndoelen en eindtermen. Het betreft de volgende onderwerpen:

  • Overladenheid in het curriculum: Annette Koopmans
  • Samenhang in de onderwijsinhoud: Maarten Pieters
  • Toetsing en examinering: Gerdineke van Silfhout

De Coördinatiegroep Curriculum.nu wordt ondersteund door Bureau Curriculum.nu in Den Haag. Vanuit SLO zijn Annette Thijs en Ria van de Vorle enkele dagen per week werkzaam voor het projectbureau.

SLO verwelkomt de sleutelrol die leraren, schoolleiders en scholen krijgen bij deze herijking van de landelijke curriculum. Hiermee wordt de verbinding tussen de landelijke kaders en de schooleigen invulling van het curriculum versterkt.

Informatie over het ontwikkelproces vindt u op de website van Curriculum.nu.