Professionalisering

23-8-2016

​Scholen en leraren spelen een belangrijke rol in het vormgeven van het onderwijs. Zelf onderwijs (her)ontwerpen vraagt om specifieke deskundigheid. Bij scholen groeit het bewustzijn van wat het in leerplankundig opzicht betekent om het onderwijsprogramma zodanig vorm te geven dat het past bij de ambities en mogelijkheden van de school: er is meer nodig dan pedagogische en (vak)didactische kennis en afstemming met collega's. Het vraagt ook de nodige ontwerpkennis en zicht op manieren om tot afstemming te komen tussen de keuzes die de school maakt, de keuzes die de leraar in de klas maakt, wat er in de omgeving van de school gebeurt en landelijke leerplankaders. Een van de doelstellingen van dit project is om inzichtelijk te maken welke deskundigheid en ondersteuning schoolleiders en leraren nodig hebben om tot een samenhangend onderwijsprogramma/curriculum binnen de school te komen.

Praktijk:

Producten:

Websites:

Contactpersoon