Burgerschap en persoonsvorming

23-8-2016

​Dat scholen aandacht moeten besteden aan burgerschap is bij wet geregeld. De wet geeft scholen de opdracht om op eigen wijze invulling te geven aan het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. De wettekst geeft veel scholen en docenten nog weinig houvast. Binnen en buiten scholen verschillen de meningen over de invulling en het doel van burgerschapsvorming. Op sommige scholen wordt de nadruk gelegd op politiek burgerschap en het functioneren in een democratische samenleving, terwijl op andere scholen sociale vaardigheden en respect voor verschillen centraal staan.

Wat doet SLO aan burgerschap?

SLO biedt handreikingen en voorbeeldleerplannen om scholen te helpen in het ontwikkelen van hun visie op burgerschap. Op deze pagina treft u de ontwikkelde materialen en links naar websites over het thema aan. Ook speelt SLO een rol in de Alliantie Burgerschap, een samenwerkingsverband waarin onderzoek wordt verricht naar de burgerschapscompetenties van leerlingen en waarin scholen en onderzoekers kennis uitwisselen.

Praktijk:

Producten

Websites:

Wat doet SLO aan persoonsvorming?

Over het thema persoonsvorming leven op scholen nog heel verschillende beelden. Op sommige scholen geeft men er op basis van de eigen missie en visie expliciet invulling aan en is het thema herkenbaar in vakoverstijgende activiteiten. Op veel andere scholen is persoonsvorming minder expliciet genoemd en ingevuld. SLO richt zich in dit stadium op het verkennen van de wijze waarop scholen invulling geven aan persoonsvorming en hoe zich dit verhoudt tot de andere doelen van onderwijs (kwalificatie en socialisatie).

Op deze pagina vindt u meer informatie over de diverse manieren waarop scholen persoonsvorming gestalte geven.

Contactpersoon