Het IPC heeft voor De Skelp louter voordelen

17-3-2017

Kentalis De Skelp in Drachten is een cluster 2-school voor neutraal, bijzonder onderwijs voor kinderen van 3 tot ongeveer 12 jaar. De kinderen zijn slechthorend of hebben een taalontwikkelingsstoornis: ze krijgen speciaal onderwijs. De Skelp werkt met het International Primary Curriculum (IPC): een integraal, thematisch en creatief curriculum gericht op de creatieve en zaakvakken. Uniek aan De Skelp is dat de school taal – gedeeltelijk – in het IPC integreert.

Aanpak

Ruim vijf jaar geleden ging De Skelp op zoek naar nieuwe methodes. Aanleiding was de vaststelling dat veel van het gebruikte materiaal te moeilijk of te talig was. Ook gaven leerlingen aan dat ze graag meer wilden doen, handelend leren, op excursie gaan. Dingen beleven en zien, minder tekst. Daarnaast zocht de school naar meer samenhang binnen de vakken. Het IPC leek een uitkomst en na een succesvolle proef met een thema is het model in 2013 geïntroduceerd.

Nu de school – in alle leerjaren – een tijd met IPC werkt, is er een start gemaakt met de integratie van taal. De leerlingen van deze bijzondere school hebben immers veel meer taalondersteuning nodig. Daarbij beklijft de stof die in samenhang wordt aangeboden, veel beter. Wat De Skelp doet met het IPC is anders dan op andere scholen. Zo bedenken de leerkracht zelf lessen die aansluiten op de problematiek van de kinderen. Verder zijn de lessen duidelijk gefaseerd zodat de leerkracht kan differentiëren. Er is meer aandacht voor visuele ondersteuning en de leesstukken worden korter en toegankelijker gemaakt. Het doel is dat kinderen begrijpelijke teksten kunnen lezen, afgestemd op hun niveau. De Skelp wil op de belevingswereld en de ontwikkelingsfase van de kinderen aansluiten maar tegelijkertijd ook uitbreiden en de diepte in. Samengevat betekent werken in samenhang bij De Skelp aandacht voor:

  • ruimte voor verschillende talenten en leerstijlen
  • interactief leren, praktisch, gebruik van alle zintuigen
  • differentiatiemogelijkheden
  • persoonlijke ontwikkeling en burgerschap
  • ouderbetrokkenheid
  • meerwaarde voor het team

"Aanvankelijk was er enige terughoudendheid bij leerkrachten, maar toen bleek dat er duidelijke handleidingen waren en het geen extra bergen werk opleverde, ging iedereen enthousiast aan de slag"

Professionalisering en werkwijze

In de beginfase van het werken met het IPC heeft het team van De Skelp andere scholen bezocht en heeft IPC Nederland het team geschoold. Het team heeft zelf de samenhang tot stand gebracht.

IPC Nederland helpt bij het werken met dit curriculum. Zij leveren veel content voor de lessen, gekoppeld aan de kerndoelen van SLO. IPC Nederland organiseert voor scholen teamdagen en landelijke intervisie- en studiedagen.

Binnen De Skelp leren de medewerkers ook van elkaar via co-teaching. De logopedist en de leerkracht werken samen in de groep en steken veel op van elkaars expertise. Leerkrachten delen hun lessen via de server. Er zijn, behalve IPC Nederland, geen externe organisaties betrokken bij het werken aan samenhang. De mensen in het team versterken elkaar en leren van elkaar. De school heeft wel ondersteuning gehad van Kentalis om tijd en geld vrij te maken voor de invoering van het werken met IPC.

Om het voorbereiden van de thema's en de lessen behapbaar te maken, werkt De Skelp met vier werkgroepen. Hierin zitten leerkrachten, logopedisten en assistenten. Zij bedenken onder leiding van de logopedisten welke woorden bij welk thema, en in welke groep aan de orde komen. Er is binnen deze groepen een duidelijke taakverdeling. Deze werkwijze activeert het eigenaarschap en zorgt ervoor dat mensen doen waar ze goed in zijn. IPC helpt om de leerdoelen te koppelen, maar ook dat doet zo'n werkgroep vaak zelf.

​"Het IPC heeft alleen maar voordelen. De kennis beklijft beter; kinderen, ouders en leerkrachten zijn enthousiast"


De praktijk

De insteek bij de integratie is samenhang tussen de verschillende vakken en meer samenhang in het totale aanbod. Dus niet constant losse, nieuwe projecten. Een mooi voorbeeld is het cultuureducatieaanbod van de gemeente Drachten: de gemeente houdt rekening met de wensen van De Skelp, waardoor het aanbod van de gemeente past binnen de schoolthema's.

's Ochtends werken leerkrachten vooral aan spelling, lezen en rekenen. Dit gebeurt waar mogelijk klassikaal en verder met individuele begeleiding. Aan het begin van de les vertelt de leerkracht wat er gaat gebeuren, wat de doelen en de regels zijn. De doelen hiervoor staan ook op de IPC-wand in elk klaslokaal. Dit is een wand waarop het thema steeds verder wordt uitgewerkt met vragen, opbrengsten (kennisoogst) en doelen voor de komende periode

Leerkrachten werken zoveel mogelijk met concreet materiaal. Als het kan, koppelen ze taal en rekenen aan de thema's. Bij het onderwerp 'Luchthaven' gingen de kinderen bijvoorbeeld de luchtdruk meten. Bij het onderwerp 'Chocolade' moesten ze aan de slag met grafieken.

Leerlingen, ouders en leerkrachten zijn bijzonder positief over het IPC plus de integratie met taal. Kinderen komen met meer verhalen (en interesse) thuis. Het grootste voordeel: de kennis beklijft – zoals aanvankelijk ook de verwachting was – beter. Hooguit zijn er wat verbeterpunten zoals een ontwikkeling richting meer vraaggestuurd onderwijs. De Skelp werkt gestaag door aan samenhang, integratie van taal en wil uiteindelijk de taalmethode loslaten. Op deze school krijgen leerlingen alle kansen om zich optimaal te ontwikkelen.

 

​Tips

  • Ga niet in op alle projecten die aangeboden worden maar streef naar samenhang in je aanbod.
  • Zorg ervoor dat leerkrachten – behalve van externen via teamscholing – ook van elkaar leren.
  • Als leerkrachten een format voor lessen hebben ontwikkeld, deel dit dan via de server van de school.

 

 Website De Skelp