Onderwijsraad adviseert over curriculumvernieuwing

13-12-2018

Vandaag verschijnt een advies van de Onderwijsraad over de vraag hoe curriculumvernieuwing kan bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Het advies op verzoek van Minister Slob doet enkele aanbevelingen voor het proces van landelijke curriculumontwikkeling nu en in de toekomst.

Periodieke herijking van de landelijke kaders

De Onderwijsraad stelt dat curriculumontwikkeling een continu en dynamisch proces is, dat nooit 'af' is maar periodiek moet leiden tot vernieuwing van de landelijke kaders. Leerlingen goed voorbereiden op de toekomst vraagt om een samenhangend curriculum dat aansluiting blijft houden bij maatschappelijke ontwikkelingen.  Een onafhankelijke, permanente commissie voor curriculumontwikkeling zou moeten worden ingesteld om te adviseren over de periodieke herijking van de landelijke kerndoelen en eindtermen. Regelmatige monitoring van de curriculumontwikkelingen in het onderwijsveld zou de advisering voeden.

Landelijk en schoolniveau met elkaar verbinden

De Onderwijsraad maakt in het advies een terecht onderscheid tussen de niveaus waarop curriculumvernieuwing plaatsvindt. Er zijn de landelijke processen van herijking van kerndoelen en eindtermen, schooloverstijgende curriculumontwikkeling en het proces van onderwijsontwikkeling binnen scholen. Het standpunt van SLO is dat de niveaus van curriculumontwikkeling goed met elkaar verbonden dienen te worden. Goede praktijkvoorbeelden uit scholen kunnen inspiratie bieden voor het landelijke niveau. Andersom dienen geactualiseerde kerndoelen en eindtermen aan leraren en scholen duidelijkheid te geven over de richting en de ruimte ('wat moet en wat kan'). Recente vernieuwingen zoals de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma's in het vmbo laten zien dat de kennis en ervaringen van leraren en scholen onmisbaar zijn voor het actueel houden van kerndoelen en eindtermen.

Huidige proces van curriculumherziening goed op stoom

Over het actuele ontwikkelproces binnen Curriculum.nu meent de raad dat de bouwstenen die de ontwikkelteams in het voorjaar gaan opleveren op zichzelf nog onvoldoende zijn om de kerndoelen en eindtermen te actualiseren. De raad pleit voor een onafhankelijke commissie die de bouwstenen tegen het licht houdt, voordat begonnen wordt met vervolgstappen in de curriculumherziening.

SLO is betrokken bij de ontwikkelteams en ontwikkelscholen die momenteel werken aan de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs op negen leergebieden moeten kennen en kunnen. Het is duidelijk dat de bouwstenen die in de maak zijn nog geen herziene landelijke kaders vormen. Een realisatiefase is nodig om de bouwstenen te kunnen vertalen in kerndoelen en eindtermen. In die fase blijft het van belang dat leraren en scholen een forse inbreng hebben zodat de doelen straks bruikbaar zijn in de klas. In combinatie met bijdragen vanuit wetenschap, vervolgonderwijs en curriculumexpertise is het volgens SLO mogelijk om op basis van de bouwstenen te komen tot de landelijke kaders die uitvoerbaar zijn in de schoolpraktijk. In het huidige ontwikkelproces is veel ruimte voor inbreng door belanghebbenden en betrokkenen uit het brede onderwijsveld. Op termijn zou een onafhankelijke commissie zeker kunnen bijdragen aan een betere samenhang in de landelijke kaders en het voorkomen van overladenheid binnen het kerncurriculum.

Lees meer over:

• Het advies van de Onderwijsraad 'Curriculumvernieuwing'
• De huidige landelijke curriculumkaders in 'Over Kerndoelen en Eindtermen