Sector
  • Po
Vakinhoud
  • Vakoverstijgende inhouden en vaardigheden
Leerplankundig thema
  • Digitale geletterdheid
  • 21e eeuwse vaardigheden
  • Computational thinking
  • Leerlijn
  • Leermiddelen
Trefwoorden
  • Coding
  • Programmeren
  • Vakkoverstijgende vaardigheden

Leerlijn programmeren stoomt kinderen klaar voor de toekomst

26-5-2016

Programmeren is op steeds meer scholen in trek, maar hoe geef je daar op een goede manier invulling aan? Dat kan met de nieuwe leerlijn programmeren die vandaag wordt gepresenteerd door de PO-Raad in samenwerking met SLO en Kennisnet. De leerlijn, die door het onderwijs zelf is ontwikkeld, is voor alle basisscholen beschikbaar en helpt scholen een van de digitale vaardigheden op een gestructureerde en logische manier in het onderwijs te integreren. Dat was tot dusver voor veel scholen te ingewikkeld, ondanks de groeiende stroom aan programmeermaterialen en –workshops van bedrijven.

De leerlijn maakt het mogelijk leerlingen vaardigheden te leren die ze nu en ook later op de arbeidsmarkt hard nodig hebben. Naar verwachting wordt het steeds belangrijker om goed met computers om te kunnen gaan en dat vereist een andere manier van denken. Met de leerlijn leren kinderen bijvoorbeeld complexe problemen oplossen door ze op te delen in kleine stukjes, precies zoals een computer ook werkt. Bijzonder is dat er niet eens een computer aan te pas hoeft te komen om de leerlingen ermee te laten oefenen.

Voor scholen en leraren wordt het mogelijk programmeren op een gestructureerde manier aan te bieden, ingebed in bestaande vakken als taal en rekenen. ,,Op die manier kunnen alle leerlingen ervan profiteren en hoeven scholen niet nog een extra vak te geven’’, aldus vicevoorzitter Simone Walvisch van de PO-Raad. Er gebeurt al veel, maar scholen bieden programmeren nu vooral ad hoc aan, bijvoorbeeld als buitenschoolse activiteit en voor een selecte groep leerlingen.

Behoefte van het onderwijsveld

De leerlijn programmeren is het eerste resultaat uit de zogenoemde Versnellingsvragen van de PO-Raad en Kennisnet. Schoolbesturen die willen innoveren en daarbij tegen vraagstukken oplopen die ze niet alleen kunnen oplossen, kunnen een versnellingsvraag bij hen indienen. De PO-Raad en Kennisnet helpen een antwoord te vinden op deze vragen zodat het primair onderwijs kan innoveren. Voor het ontwikkelen van de leerlijn programmeren, is nauw samengewerkt met het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO.
De afgelopen weken hebben scholen van initiatiefnemers Stichting OPONOA en Onderwijsgroep FIER de leerlijn kunnen testen. Via Wikiwijs, het leermiddelenplatform voor het onderwijs, wordt de leerlijn nu ook aan alle andere scholen aangeboden. Deze wordt woensdagmiddag gepresenteerd tijdens het symposium ‘computational thinking’ dat PO-Raad en Kennisnet organiseren.

Uitleg leerlijnen

Overigens is een leerlijn geen lesmethode. Het is een uitwerking van de kerndoelen die door het ministerie van Onderwijs zijn opgesteld voor diverse vakken. Kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Alle scholen moeten zich daaraan houden. Ze mogen wel zelf bepalen hoe die kerndoelen binnen bereik komen. Het staat scholen dan ook vrij of ze de leerlijn programmeren wel of niet gebruiken.

 Zie ook

 

 

Leerlijnen digitale geletterdheidhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/projecten/leerlijnen-digitale-geletterdheidLeerlijnen digitale geletterdheid32569aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD5110700FBE73CE0E9D417468EC6DD73E85D3DEA​Er zijn voorbeeldleerlijnen digitale geletterdheid​ voor po en vo beschikbaar. Hiermee kunt u de ontwikkeling van de leerling volgen, een schooleigen programma vormgeven of ideeën opdoen voor de inzet van leeractiviteiten en concrete lessen.
Digitale geletterdheidhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/projecten/digitale-geletterdheidDigitale geletterdheid32666aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD5110700FBE73CE0E9D417468EC6DD73E85D3DEAIn het huidige curriculum is nog te weinig aandacht voor digitale geletterdheid. Als er al aandacht voor is, dan is deze versnipperd en weinig samenhangend. In het onderwijs van de toekomst krijgen digitale vaardigheden een prominentere plaats.
Computational thinkinghttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/ctComputational thinking32434aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0AComputational thinking is het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen. Het gaat daarbij om een verzameling van denkprocessen waarbij probleemformuler...