Kamerbrieven Onderwijs2032

1-4-2015

Kamerbrief uitlijning vervolgaanpak Onderwijs2032

In deze brief aan de Kamer deelt de staatssecretaris de Kamer mee dat hij in lijn met de aangehouden motie van de leden Van Meenen en Rog de Onderwijscooperatie heeft gevraagd een voorstel uit werken, voor 15 april, over de wijze waarop de vervolgfase van Onderwjs2032 ingericht kan worden. Download

Brief aan de Onderwijscoöperatie

In de brief aan de OC geeft de staatssecretaris aan welke voorwaarden het voorstel moet voldoen. In elk geval moet het kerncurriculum voor de zomer van 2017 zijn opgeleverd. Download

Kamerbrief samenstelling ontwerpteam2032

In deze brief meer informatie over de samenstelling van het ontwerpteam. Download

Kamerbrief met beleidsreactie op het advies van het Platform Onderwijs2032

Staatssecretaris Dekker (OCW) geeft zijn beleidsreactie op het advies van het Platform Onderwijs2032.
Download

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van Kamerleden over onderwijs2032.

De vragen zijn gesteld naar aanleiding van de Kaderbrief 2016-2017 voor SLO en Cito. Download

Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van Onderwijs2032: toekomstgericht funderend onderwijs.

Download

Parlementair onderzoek Onderwijsvernieuwingen

In deze brief reageren de bewindslieden op het advies van de Onderwijsraad over de onderwijspolitiek na de commissie-Dijsselbloem. In de brief wordt het Onderwijs2032-traject genoemd als goed voorbeeld van de nieuwe aanpak bij onderwijsvernieuwingen. Het zou daarbij gaan om een cyclisch en dynamisch proces i.p.v. een lineair proces. Daartoe wordt de samenleving breed uitgenodigd om deel nemen aan de discussie over een toekomstbestendig curriculum. Ook worden in de brief uitspraken gedaan over wetenschappelijke onderbouwing en het gebruik van buitenlandse voorbeelden bij de tot stand komen van nieuw beleid. Download

Toekomstgericht funderend onderwijs. Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer d.d. 17 november 2014.

In deze brief informeert de staatssecretaris de Kamer over zijn voornemen een traject te starten om de agenda voor een toekomstig curriculum vorm te geven. Als bijlage wordt meegestuurd de verkenning 'Leerplan voor het funderend onderwijs voor de toekomst', SLO 2014. Download

Leerplan voor het funderend onderwijs voor de toekomst

De fundamentele, inhoudelijke vraag bij deze verkenning luidt: wat zouden leerlingen - in dit geval in het funderend onderwijs - moeten leren met het oog op de toekomst? En daaraan gekoppeld: hoe bepalen we wat (het meest) relevant is? De beantwoording van deze vraag vereist een visie op wat leerlingen moeten leren met het oog op de toekomst van hun leerloopbaan, van hun persoonlijke ontwikkeling en van de samenleving. De notitie bevat een verkennende analyse van bovenstaande thematiek. Download

Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer d.d. 12 januari 2015.

Met zijn brief «Toekomstgericht funderend onderwijs» van 17 november 2014 heeft de staatssecretaris onder de noemer #Onderwijs2032 het startschot gegeven voor een discussie over het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs.
In deze brief informeert de staatssecretaris de Kamer over de wijze waarop geïnteresseerden kunnen bijdragen aan de lopende discussie, wat er met deze inbreng gedaan wordt en hoe het vervolgtraject er uit ziet. Hiermee komt hij tegemoet aan het verzoek van de Kamer van 4 december 2014. Download

Verslag van AO 15 januari 2015

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft op 15 januari 2015 overleg gevoerd met Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Download

  • De brief van de staatssecretaris d.d. 12 januari 2015 over de aanpak #Onderwijs 2032: toekomstgericht funderend onderwijs (Kamerstuk 31 293, nr. 232);
  • de brief van de staatssecretaris d.d. 17 november 2014 over toekomstgericht funderend onderwijs (Kamerstuk 31 293, nr. 226);
  • de brief van de minister d.d. 28 mei 2014 houdende de aanbieding van het advies «Een eigentijds curriculum» van de Onderwijsraad (Kamerstuk 33 750 VIII, nr. 113);
  • de brief van de staatssecretaris d.d. 15 december 2014 inzake reactie op het tweede deel van de motie van de leden Jadnanansing en Straus over de ondersteuningsvragen die de SLO gekregen heeft bij de voortgang van de implementatie van de leerlijn science in de onderbouw voortgezet onderwijs (Kamerstuk 33 740, nr. 13 ) (Kamerstuk 31 289, nr. 212).
  • de brief van de staatssecretaris d.d. 12 januari 2015 inzake-Aanpak #Onderwijs2032: toekomstgericht funderend onderwijs (Kamerstuk 31 293, nr. 232).

Samenstelling van het platform #Onderwijs2032. Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer d.d. 2 februari 2015.

Op 15 januari 2015 heeft de staatssecretaris een Algemeen Overleg (AO) met de Kamer gevoerd over toekomstgericht funderend onderwijs (zie brief d.d. 17 november 2014). Onderwerp van gesprek was de vraag welke kennis en vaardigheden kinderen nu moeten leren, zodat zij straks zo goed mogelijk op de toekomst zijn voorbereid.
In zijn brief van 12 januari 2015 heeft de staatssecretaris de Kamer geïnformeerd over de wijze waarop geïnteresseerden kunnen bijdragen aan de lopende discussie #Onderwijs2032, wat er met deze inbreng gedaan wordt en hoe het vervolgtraject er uit ziet.
Met deze brief informeert de staatssecretaris de Kamer welke experts vanuit het onderwijs en daarbuiten zitting gaan nemen in het platform. Het platform heeft als taak de lopende discussie te verdiepen, te verbreden en richting te geven. Daarnaast vraagt hij het platform een advies te schrijven over de vraag welke kennis en vaardigheden leerlingen nodig hebben om volwaardig in onze (toekomstige) samenleving te participeren. Download

VAO Toekomstgericht funderend onderwijs (AO d.d. 15/01). Handelingen 13 februari 2015.

Stemming over diverse moties. Download