Inspirators voor de toekomst: 30 inspirerende schoolvoorbeelden uit de onderwijspraktijk7584-1-2017 13:08:058977http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2016De samenwerking van SLO met scholen in het primair en voortgezet onderwijs geeft een uniek inzicht in de diverse manieren waarop scholen werken aan toekomstgericht onderwijs. Een aantal van deze voorbeelden uit de onderwijspraktijk heeft SLO opgetekend in het boek 'Inspirators voor de toekomst'. Hierin vindt u 30 schoolportretten, gekoppeld aan ‘helden’ als Wubbo Ockels, The Beatles of Anne Frank. Pdf-bestand
Curriculaire samenhang445115-11-2016 16:10:26896http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2016Elvira Folmer Curriculaire samenhang kan verschillende vormen aannemen: er kan sprake zijn van samenhang binnen vakken, samenhang tussen vakken, samenhang tussen binnenschools en buitenschools leren, en doorlopende leerlijnen. In de praktijk kunnen verschillende vormen van samenhang naast elkaar bestaan. Deze notitie beschrijft de verschillende vormen aan de hand van recente inititatieven, gaat in op wat met curriculaire samenhang wordt bedoeld en waarom streven naar meer curriculaire samenhang wenselijk is.Pdf-bestand
Curriculumspiegel 2017587817-11-2017 15:58:572480http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2017Elvira Folmer;Annette Koopmans;Wilmad KuiperDe Curriculumspiegel 2017 biedt een overzicht van en inzicht in de belangrijkste curriculaire ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen rond vakken en generieke inhoudelijke thema's. Deze tweede editie verschijnt op een moment dat een inhoudelijke herijking van het curriculum in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs in het middelpunt van de belangstelling staat. De inhoud van deze Curriculumspiegel kan inspireren en ondersteunen bij de complexe curriculaire knopen die daarbij moeten worden doorgehakt. Pdf-bestand
21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs : een conceptueel kader1088221-1-2015 09:51:445908http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2014Annette Thijs;Petra Fisser;Monique van der HoevenHet KNAW-rapport Digitale geletterdheid in het voorgezet onderwijs constateert dat de digitale geletterdheid van leerlingen sterk verbeterd moet worden. SLO en het ministerie van OCW onderschrijven de noodzaak voor aandacht voor dit onderwerp in het funderend onderwijs, gezien de steeds meer ‘medialiserende’ en digitaliserende wereld waarin wij leven. De vraag is echter wat er precies wordt bedoeld met digitale geletterdheid, welke aspecten daarvan wenselijk worden gevonden voor het onderwijs en welke plaats dat zou moeten hebben in het curriculum. Digitale geletterdheid wordt vaak in verband gebracht met 21e eeuwse vaardigheden. Ook zijn er andere verwante begrippen zoals mediawijsheid, informatievaardigheden, ICT-vaardigheden, computational thinking, advanced skills, informatiekunde en informatica. De vraag is hoe deze begrippen te duiden zijn en wat overeenkomsten en verschillen zijn. Het ministerie van OCW heeft SLO gevraagd de begrippen te verhelderen en met elkaar in verband te brengen.Pdf-bestand
21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs1088330-9-2014 12:54:4824991http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2014Annette Thijs;Petra Fisser;Monique van der HoevenHet huidige onderwijsdebat richt zich onder meer op de vraag welke kennis en vaardigheden van belang zijn om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij. Veel van deze vaardigheden worden samengevat onder de noemer ‘21e eeuwse vaardigheden’. Het betreft generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te functioneren in, en bij te dragen aan de toekomstige samenleving. Het Ministerie van OCW heeft SLO gevraagd te onderzoeken wat deze vaardigheden precies inhouden en in hoeverre ze aandacht krijgen c.q. zouden moeten krijgen in het funderend onderwijs (het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs). Daarbij is gevraagd specifiek aandacht te besteden aan digitale geletterdheid. De conclusie van het onderzoek is dat de 21e eeuwse vaardigheden weinig doelgericht en structureel aan de orde komen in het huidige curriculum voor het funderend onderwijs. Het rapport beveelt aan de positie van de vaardigheden in het beoogde en uitgevoerde curriculum te versterken en ze een meer zichtbare plek in de landelijke leerplankaders te geven. Pdf-bestand
Curriculumevaluatie bètaonderwijs tweede fase : examenpilot Nieuwe Natuurkunde havo/vwo 2007-20101091820-7-2015 14:54:5924http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Lucia Bruning;Elvira Folmer;Wout Ottevanger;Wilmad KuiperDe via pilots ondersteunde vernieuwing van het bètaonderwijs in de bovenbouw havo/vwo is onderworpen aan een onafhankelijke, meerjarige curriculumevaluatie. Het doel van de evaluatie was inzicht te krijgen in de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en toetsbaarheid van de vernieuwde programma’s. Daarnaast is nagegaan in hoeverre en onder welke condities gelijktijdige invoering van meerdere conceptexamenprogramma’s op scholen mogelijk is dan wel in hoeverre tussen de vernieuwde programma’s afstemming en samenhang mogelijk is. De evaluatierapportage in zijn geheel omvat, naast een samenvattend eindrapport, deelrapportages over de examenpilots voor natuurkunde, scheikunde, biologie, en de ontwikkeling en invoering van NLT. Pdf-bestand
Curriculumevaluatie bètaonderwijs tweede fase : ontwikkeling en invoering NLT 2007-2010109195-4-2011 13:54:5939http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Elvira Folmer;Wout Ottevanger;Lucia Bruning;Wilmad KuiperDe via pilots ondersteunde vernieuwing van het bètaonderwijs in de bovenbouw havo/vwo is onderworpen aan een onafhankelijke, meerjarige curriculumevaluatie. Het doel van de evaluatie was inzicht te krijgen in de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en toetsbaarheid van de vernieuwde programma’s. Daarnaast is nagegaan in hoeverre en onder welke condities gelijktijdige invoering van meerdere conceptexamenprogramma’s op scholen mogelijk is dan wel in hoeverre tussen de vernieuwde programma’s afstemming en samenhang mogelijk is. De evaluatierapportage in zijn geheel omvat, naast een samenvattend eindrapport, deelrapportages over de examenpilots voor natuurkunde, scheikunde, biologie, en de ontwikkeling en invoering van NLT. Pdf-bestand
Curriculumevaluatie bètaonderwijs tweede fase : examenpilot Nieuwe Scheikunde havo/vwo 2007-2010109205-4-2011 13:53:0552http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Wout Ottevanger;Elvira Folmer;Lucia Bruning;Wilmad KuiperDe via pilots ondersteunde vernieuwing van het bètaonderwijs in de bovenbouw havo/vwo is onderworpen aan een onafhankelijke, meerjarige curriculumevaluatie. Het doel van de evaluatie was inzicht te krijgen in de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en toetsbaarheid van de vernieuwde programma’s. Daarnaast is nagegaan in hoeverre en onder welke condities gelijktijdige invoering van meerdere conceptexamenprogramma’s op scholen mogelijk is dan wel in hoeverre tussen de vernieuwde programma’s afstemming en samenhang mogelijk is. De evaluatierapportage in zijn geheel omvat, naast een samenvattend eindrapport, deelrapportages over de examenpilots voor natuurkunde, scheikunde, biologie, en de ontwikkeling en invoering van NLT. Pdf-bestand
Curriculummonitor (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs: verkenning van de curriculumpraktijk in 2014/2015109211-12-2015 14:35:281198http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Annette Koopmans;Hans PietersenOm als expertisecentrum voor leerplanontwikkeling goed zicht te krijgen op signalen en behoeften vanuit de onderwijspraktijk, heeft SLO de Curriculummonitor ontwikkeld. Met dit brede, tweejaarlijkse onderzoek in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs wil SLO de ontwikkelingen en knelpunten in de Nederlandse curriculumpraktijk in kaart brengen en volgen. Deze publicatie beschrijft de resultaten van de verkenning van de curriculumpraktijk in het (voortgezet) speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Deze sluit aan op de Curriculummonitor 2014 in primair en voortgezet onderwijs.Pdf-bestand
Curriculummonitor 2014: verkenning van de curriculumpraktijk in primair en voortgezet onderwijs109229-4-2015 09:03:27256http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2014Annette Koopmans;Chantal Blockhuis;Elvira Folmer;Marieke ten VoordeDe Curriculummonitor wil een breed beeld geven van de stand van zaken en de knelpunten rond het curriculum zoals ervaren in de onderwijspraktijk (meso- en microniveau) in de context van landelijk onderwijsbeleid (macroniveau). Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld in hoeverre schoolleiders en leraren houvast én ruimte ervaren om op basis van de landelijke leerplankaders en (voorbeeld)uitwerkingen vorm te geven aan het uitgevoerde curriculum. Met deze Curriculummonitor wordt een eerste stap gezet om systematisch informatie te verzamelen betreffende het uitgevoerde curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. De focus is niet vakspecifiek, maar vakoverstijgend, gericht op actuele inhoudelijke thema's. Waar dat relevant is, worden wel voorbeeldmatig verschillen tussen vakken weergegeven. De thema's worden in de inleiding bij elk hoofdstuk kort toegelicht. Het is de bedoeling de Curriculummonitor elke twee jaar af te nemen om ontwikkelingen in beeld te kunnen brengen en beleidskeuzes te voeden.Pdf-bestand

 Overige publicaties:

Het leerplangesprek op school - download
In gesprek over funderend onderwijs - download
Kaders voor toekomstbestendig leerplan - download
Leerplan voor het funderend onderwijs voor de toekomst - download
Leren in het funderend onderwijs van de toekomst - lees meer
Overzicht nieuwe examenprogramma's havo en vwo - download​