Inspirators voor de toekomst: 30 inspirerende schoolvoorbeelden uit de onderwijspraktijk7584-1-2017 13:08:0520668http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2016De samenwerking van SLO met scholen in het primair en voortgezet onderwijs geeft een uniek inzicht in de diverse manieren waarop scholen werken aan toekomstgericht onderwijs. Een aantal van deze voorbeelden uit de onderwijspraktijk heeft SLO opgetekend in het boek 'Inspirators voor de toekomst'. Hierin vindt u 30 schoolportretten, gekoppeld aan ‘helden’ als Wubbo Ockels, The Beatles of Anne Frank. Pdf-bestand
Monitoring invoering vernieuwde wiskunde A havo: eindmeting docenten en leerlingen 2016-17317726-4-2018 15:35:0143http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2018Annette Koopmans;Elvira Folmer;Maud HeijnenDe invoering van de nieuwe wiskunde-examenprogramma's voor havo en vwo en de daarbij behorende syllabi zijn belangrijke dragers van de beoogde vernieuwing in het wiskundeonderwijs. Om het invoeringsproces te kunnen bijstellen en verbeteren heeft SLO evaluatie-onderzoek uitgevoerd onder docenten en leerlingen die in 2015-2016 zijn gestart met het nieuwe programma. Voor de vakken wiskunde A en B voor havo zijn twee metingen uitgevoerd: de eerste in schooljaar 2015-2016 leerjaar 4 (onder docenten) en een eindmeting in schooljaar 2016-2017 in leerjaar 5 (onder zowel docenten als leerlingen). Dit rapport beschrijft de resultaten van die eindmeting voor wiskunde A.Pdf-bestand
Monitoring invoering vernieuwde wiskunde B havo: eindmeting docenten en leerlingen 2016-17327426-4-2018 15:46:5852http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2018Maud Heijnen;Elvira Folmer;Annette KoopmansDe invoering van de nieuwe wiskunde-examenprogramma's voor havo en vwo en de daarbij behorende syllabi zijn belangrijke dragers van de beoogde vernieuwing in het wiskundeonderwijs. Om het invoeringsproces te kunnen bijstellen en verbeteren heeft SLO evaluatie-onderzoek uitgevoerd onder docenten en leerlingen die in 2015-2016 zijn gestart met het nieuwe programma. Voor de vakken wiskunde A en B voor havo zijn twee metingen uitgevoerd: de eerste in schooljaar 2015-2016 leerjaar 4 (onder docenten) en een eindmeting in schooljaar 2016-2017 in leerjaar 5 (onder zowel docenten als leerlingen). Dit rapport beschrijft de resultaten van die eindmeting voor wiskunde B.Pdf-bestand
Curriculaire samenhang445115-11-2016 16:10:261434http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2016Elvira Folmer Curriculaire samenhang kan verschillende vormen aannemen: er kan sprake zijn van samenhang binnen vakken, samenhang tussen vakken, samenhang tussen binnenschools en buitenschools leren, en doorlopende leerlijnen. In de praktijk kunnen verschillende vormen van samenhang naast elkaar bestaan. Deze notitie beschrijft de verschillende vormen aan de hand van recente inititatieven, gaat in op wat met curriculaire samenhang wordt bedoeld en waarom streven naar meer curriculaire samenhang wenselijk is.Pdf-bestand
Curriculumspiegel 2017587817-11-2017 15:58:574911http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2017Elvira Folmer;Annette Koopmans;Wilmad KuiperDe Curriculumspiegel 2017 biedt een overzicht van en inzicht in de belangrijkste curriculaire ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen rond vakken en generieke inhoudelijke thema's. Deze tweede editie verschijnt op een moment dat een inhoudelijke herijking van het curriculum in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs in het middelpunt van de belangstelling staat. De inhoud van deze Curriculumspiegel kan inspireren en ondersteunen bij de complexe curriculaire knopen die daarbij moeten worden doorgehakt. Pdf-bestand
21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs : een conceptueel kader1088221-1-2015 09:51:449185http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2014Annette Thijs;Petra Fisser;Monique van der HoevenHet KNAW-rapport Digitale geletterdheid in het voorgezet onderwijs constateert dat de digitale geletterdheid van leerlingen sterk verbeterd moet worden. SLO en het ministerie van OCW onderschrijven de noodzaak voor aandacht voor dit onderwerp in het funderend onderwijs, gezien de steeds meer ‘medialiserende’ en digitaliserende wereld waarin wij leven. De vraag is echter wat er precies wordt bedoeld met digitale geletterdheid, welke aspecten daarvan wenselijk worden gevonden voor het onderwijs en welke plaats dat zou moeten hebben in het curriculum. Digitale geletterdheid wordt vaak in verband gebracht met 21e eeuwse vaardigheden. Ook zijn er andere verwante begrippen zoals mediawijsheid, informatievaardigheden, ICT-vaardigheden, computational thinking, advanced skills, informatiekunde en informatica. De vraag is hoe deze begrippen te duiden zijn en wat overeenkomsten en verschillen zijn. Het ministerie van OCW heeft SLO gevraagd de begrippen te verhelderen en met elkaar in verband te brengen.Pdf-bestand
21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs1088330-9-2014 12:54:4835975http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2014Annette Thijs;Petra Fisser;Monique van der HoevenHet huidige onderwijsdebat richt zich onder meer op de vraag welke kennis en vaardigheden van belang zijn om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij. Veel van deze vaardigheden worden samengevat onder de noemer ‘21e eeuwse vaardigheden’. Het betreft generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te functioneren in, en bij te dragen aan de toekomstige samenleving. Het Ministerie van OCW heeft SLO gevraagd te onderzoeken wat deze vaardigheden precies inhouden en in hoeverre ze aandacht krijgen c.q. zouden moeten krijgen in het funderend onderwijs (het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs). Daarbij is gevraagd specifiek aandacht te besteden aan digitale geletterdheid. De conclusie van het onderzoek is dat de 21e eeuwse vaardigheden weinig doelgericht en structureel aan de orde komen in het huidige curriculum voor het funderend onderwijs. Het rapport beveelt aan de positie van de vaardigheden in het beoogde en uitgevoerde curriculum te versterken en ze een meer zichtbare plek in de landelijke leerplankaders te geven. Pdf-bestand
Curriculumevaluatie bètaonderwijs tweede fase : examenpilot Nieuwe Natuurkunde havo/vwo 2007-20101091820-7-2015 14:54:5940http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Lucia Bruning;Elvira Folmer;Wout Ottevanger;Wilmad KuiperDe via pilots ondersteunde vernieuwing van het bètaonderwijs in de bovenbouw havo/vwo is onderworpen aan een onafhankelijke, meerjarige curriculumevaluatie. Het doel van de evaluatie was inzicht te krijgen in de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en toetsbaarheid van de vernieuwde programma’s. Daarnaast is nagegaan in hoeverre en onder welke condities gelijktijdige invoering van meerdere conceptexamenprogramma’s op scholen mogelijk is dan wel in hoeverre tussen de vernieuwde programma’s afstemming en samenhang mogelijk is. De evaluatierapportage in zijn geheel omvat, naast een samenvattend eindrapport, deelrapportages over de examenpilots voor natuurkunde, scheikunde, biologie, en de ontwikkeling en invoering van NLT. Pdf-bestand
Curriculumevaluatie bètaonderwijs tweede fase : ontwikkeling en invoering NLT 2007-2010109195-4-2011 13:54:5965http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Elvira Folmer;Wout Ottevanger;Lucia Bruning;Wilmad KuiperDe via pilots ondersteunde vernieuwing van het bètaonderwijs in de bovenbouw havo/vwo is onderworpen aan een onafhankelijke, meerjarige curriculumevaluatie. Het doel van de evaluatie was inzicht te krijgen in de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en toetsbaarheid van de vernieuwde programma’s. Daarnaast is nagegaan in hoeverre en onder welke condities gelijktijdige invoering van meerdere conceptexamenprogramma’s op scholen mogelijk is dan wel in hoeverre tussen de vernieuwde programma’s afstemming en samenhang mogelijk is. De evaluatierapportage in zijn geheel omvat, naast een samenvattend eindrapport, deelrapportages over de examenpilots voor natuurkunde, scheikunde, biologie, en de ontwikkeling en invoering van NLT. Pdf-bestand
Curriculumevaluatie bètaonderwijs tweede fase : examenpilot Nieuwe Scheikunde havo/vwo 2007-2010109205-4-2011 13:53:0567http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Wout Ottevanger;Elvira Folmer;Lucia Bruning;Wilmad KuiperDe via pilots ondersteunde vernieuwing van het bètaonderwijs in de bovenbouw havo/vwo is onderworpen aan een onafhankelijke, meerjarige curriculumevaluatie. Het doel van de evaluatie was inzicht te krijgen in de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en toetsbaarheid van de vernieuwde programma’s. Daarnaast is nagegaan in hoeverre en onder welke condities gelijktijdige invoering van meerdere conceptexamenprogramma’s op scholen mogelijk is dan wel in hoeverre tussen de vernieuwde programma’s afstemming en samenhang mogelijk is. De evaluatierapportage in zijn geheel omvat, naast een samenvattend eindrapport, deelrapportages over de examenpilots voor natuurkunde, scheikunde, biologie, en de ontwikkeling en invoering van NLT. Pdf-bestand

 Overige publicaties:

Het leerplangesprek op school - download
In gesprek over funderend onderwijs - download
Kaders voor toekomstbestendig leerplan - download
Leerplan voor het funderend onderwijs voor de toekomst - download
Leren in het funderend onderwijs van de toekomst - lees meer
Overzicht nieuwe examenprogramma's havo en vwo - download​