Toetsing en verantwoording

25-1-2019

Als het goed is, doen toetsen en examens recht aan de volle breedte van de doelen en inhouden van het onderwijs. In de praktijk spreekt dat echter niet voor zich.

  • Vooral de minder makkelijk meetbare doelen en inhouden vallen in toetsen en examens vaak buiten de boot.
  • Andersom bepalen de inhoud van de centrale eindtoets in het primair onderwijs, de determinerende toetsen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en de examenprogramma's in vmbo, havo en vwo in hoge mate wat er in de les wordt behandeld.
  • Daarnaast is er veel kwaliteitswinst te boeken door wat minder zwaar te leunen op summatieve toetsing en meer aandacht te hebben voor formatief evalueren: voor toetsing niet als sluitstuk maar als geïntegreerd onderdeel van het leerproces.

Doel van dit project

Doel van dit project is een curriculaire heroriëntatie op toetsing, examinering en verantwoording. De kerngedachte daarbij is dat een eigentijds en toekomstgericht curriculum andere accenten impliceert in het beleid en de praktijk rond toetsing, examinering en verantwoording. In nauwe samenwerking met scholen en systeempartners wil SLO bouwstenen en principes daarvoor formuleren. Belangrijke thema’s hierbij zijn:

  • aandacht voor zowel 'meetbare' als ook voor 'merkbare' onderdelen van het curriculum;
  • meer aandacht voor formatieve evaluatie en wat minder voor summatieve toetsing;
  • herwaardering van schoolgebonden toetsing en examinering en tegelijkertijd enige relativering (maar niet afschaffen) van centrale examinering;
  • naast toezicht op en verantwoording van inhoudelijke basiskwaliteit ook stimulerend toezicht;
  • een stevige investering in curriculum- en toetsdeskundigheid van leraren en schoolleiders.

Je kunt meer lezen over de curriculaire visie op toetsing in hoofdstuk 4 van de Curriculumspiegel. Daarin komen het waarom en wat van toetsing aan bod, de validiteit van toetsing en examens en formatieve evaluatie. De publicatie is te downloaden via het rechtermenu.

Praktijk

Websites: