Overzicht methoden en digitale leeromgevingen 21e-eeuwse vaardigheden po en vo

27-8-2019

​In onderstaand overzicht zijn methoden opgenomen die aangeven dat ze expliciet aandacht besteden aan alle 21e -eeuwse vaardigheden. Bijvoorbeeld geïntegreerd binnen thema's of met een leerlijn 21e-eeuwse vaardigheden.

 

Titel-uitgever-jaarDoelgroep-leerjaarSamenvatting
Alles-in-1
Alles-in-1
2010-2018
​PO 4-8

Samenhangende methode voor wereldoriëntatie (inclusief cultuureducatie en techniek), Nederlandse taal en expressie. Binnen elk project zijn 21e-eeuwse vaardigheden geïntegreerd opgenomen. Vaardigheden als samenwerken, communiceren, kritisch en creatief denken komen dagelijks aan bod. Mediawijsheid en ict vaardigheden worden o.a. geoefend bij het maken van een werkstuk of het doen van een onderzoek. Voor het onderdeel computational thinking wordt een aparte leskist ontwikkeld. Als reminder voor de leerkracht om  21e-eeuwse vaardigheden in te zetten, zijn acht ‘boekenleggers’ ontwikkeld die bij elk project ingezet kunnen worden. Per boekenlegger staan drie suggesties van werkvormen beschreven.​

Blink Wereld
Blink
2015
PO 3-8Wereldoriëntatie op een manier die past bij de aanpak van de school: als drie losse vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek) en gestuurd of middels een geïntegreerde en meer vrije aanpak. Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren vormt de basis. Blink Wereld zet leerlingen aan om na te denken, en zelf te ervaren en ontdekken. Zie ook de brochure De 21st century skills en Blink Wereld.
DaVinci
DaVinci Academie
2013
PO 1-8Wereldverkenning in 14 thema's. De methode DaVinci biedt zaakvakken als één geheel aan. Daarbij is ook aandacht voor
21e -eeuwse vaardigheden. Met DaVinci oefenen kinderen het hogere orde denken, ofwel creatief en kritisch leren denken. Kinderen ontwikkelen hun vaardigheden om te kunnen analyseren, evalueren en (hierdoor) te kunnen creëren.
Faqta
Faqta
2016-2017
PO 1-8Twee onderdelen: Faqta Wereld en Faqta Talent. Faqta Wereld is een online leeromgeving voor thematische wereldoriëntatie. Met online en papieren verwerkingsmateriaal. De thema's zijn geïntegreerd en sluiten aan op de kerndoelen 'Oriëntatie op jezelf en de wereld' en 'Kunstzinnige oriëntatie'. De 21e-eeuwse vaardigheden zijn geïntegreerd in alle thema's. Wel aparte leerlijn programmeren: Programmeren junior-basis-gevorderden.
Faqta Talent is een database met onderwerpen ter verrijking van de algemene ontwikkeling.

​Ik Creëer Mijn Wereld (ICMW)
Academy4life
2018

PO 1-8​​Methode (online leeromgeving) waarbij alle 21e-eeuwse vaardigheden worden gekoppeld aan sociaal-emotionele vaardigheden. Er worden zeven stappen onderscheiden: basis, emotie, kunde, samen, communicatie en informatie, creatie, omgeving.
IPC International Primary Curriculum
Great Learning Nederland BV
2012-2019
​PO 1-8​Digitaal curriculum dat werkt vanuit leerdoelen en thema's (units). Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.
De 21e-eeuwse vaardigheden komen daarbij ook aan de orde.
Jeelo
2008-2018
​PO 1-8

Jeelo (Je Eigen Leeromgeving) heeft 12 projecten waarin alle 21e-eeuwse vaardigheden dagelijks aan de orde komen. Jeloo heeft methodevervangende content voor wereldoriëntatie-breed en voor taal voor groep 1 tot en met 8. Rekenen is in ontwikkeling. De content wordt jaarlijks aangevuld en geactualiseerd.
Leerlingen werken tijdens de projecten aan hun doelen in samenwerking met maatschappelijke organisaties. En bouwen hun eigen portfolio op voor overdracht naar VO.
De online leeromgeving Mijn Jeelo biedt doorlopende ontwikkellijnen en de mogelijkheid om eigen leerroutes te arrangeren, meer of minder geïntegreerd te werken en wel of niet groepsdoorbrekend te werken.

Naut Meander Brandaan 2e editie
Malmberg
2017
PO 3-8Integrale methode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Kies voor een thematische aanpak per vak of verbind de vakken met acht wereldoriëntatiethema's. Met leerlijn  21e-eeuwse vaardigheden.
Noordwijkse methode, de
Stichting de Noordwijkse methode
2005-2019
​PO 1-8Geïntegreerd curriculum voor 0-12 jarigen met een ochtendprogramma in de eigen klas (basisvakken taal en rekenen) en een middagprogramma in vakateliers waarbij de hele school werkt aan eenzelfde overkoepelend thema. Breed aanbod aan vakken: naast geschiedenis, aardrijkskunde en biologie ook muziek, theater, kunst, techniek, koken, sport en ICT. Onderdeel van de lesopzetten zijn de Denkbubbels die aansluiten bij de 21e-eeuwse vaardigheden. Informatiebrochure en gratis downloads.
​OA2SE
Cedin
2019
​PO 1-8Concept waarbij thematisch wordt gewerkt aan onder andere
21e-eeuwse vaardigheden, digitale geletterdheid, nieuwsgierigheid en creativiteit. Wereldoriëntatie, taal, onderzoekend & ontdekkend leren en spel komen bij elkaar. Lijn voor onderbouw: Mooi, weer spelen (leren door spel in rijke hoeken - concrete corners). Lijn voor bovenbouw: Alle hens ontdek! (leren in onderzoek- en ontwerpteams)
Voor meer informatie: Brochure.
Plannex 21
Uitgeverij Ars Scribendi
2017
PO 1-8Plannex is een leerplatform voor verrijkingsonderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Plannex 21 is voor álle leerlingen en biedt een integratie van vaardighedenontwikkeling en (werkboek vervangend) zaakvakonderwijs. Te gebruiken naast of in plaats van methoden wereldoriëntatie. Projectenbieb met meer dan 500 korte en lange projecten met mogelijkheid eigen projecten toe te voegen. Kan ook doorzocht worden op vaardigheden. Nog in ontwikkeling.
Projects4learning
Projects4learning
PO
VO
Integratie van zaakvakken en 21e-eeuwse vaardigheden binnen thema's. Digitale leeromgeving met digibordlessen, links naar filmpjes en sites, vragen en opdrachten, lessuggesties bij apps en achtergrondinfo. De diverse thema's zijn ontwikkeld om leerlingen kritisch te laten denken en deel te nemen aan probleemoplossende activiteiten. 
Regenboog Wereldkist Spectrumbox
Leskracht
2013
PO 3-5
PO 6-8
Projectmatige manier van (samen)werken voor onderzoekend en ondernemend leren op het gebied van wereldoriëntatie. Kinderen worden aangespoord om kritisch te denken, (onderzoeks)vragen te stellen en vaardigheden te ontwikkelen die binnen alle (leer)gebieden van belang zijn. Online leeromgeving, magnetisch whiteboard en kasten met o.a. leerkrachtmateriaal en  voorwerpen.

Saga
Geschiedenis voor de wereld van vandaag
Blink
2017

VO 1-3Interactieve digitale methode voor geschiedenis. Met leerboek. Saga bestaat per leerjaar uit zes thema's waarin alle kerndoelen, tijdvakken en kenmerken samenhangend aan bod komen.
Leerlingen:
•beleven het verleden en hebben een missie en een rol in een interactief verhaal
•onderzoeken de geschiedenis, leren kritisch denken
•werken aan vaardigheden, bouwen al doende aan hun kennis en ervaren wat ze aan geschiedenis hebben.
 Er zijn gratis eerste proeflessen verkrijgbaar.
Contactpersoon