Sector
  • Po
  • Vmbo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw
  • Gymnasium onderbouw
Leerplankundig thema
  • 21e eeuwse vaardigheden
Trefwoorden
  • Quickscan

Quickscan

21-11-2017

In het huidige onderwijsdebat is er veel aandacht voor het onderwijs van de toekomst. De discussie richt zich onder meer op de vraag welke kennis en vaardigheden van belang zijn om leerlingen voor te bereiden op een maatschappij die onophoudelijk verandert. Veel van deze vaardigheden worden samengevat onder de noemer 21e-eeuwse of vakoverstijgende vaardigheden. Het betreft generieke vaardigheden met daaraan gekoppelde kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te functioneren in en bij te dragen aan de toekomstige samenleving. Over het belang van aandacht voor dergelijke vaardigheden lijkt breed overstemming te bestaan.

Heeft u als schoolleider al een schoolbrede visie over hoe de 21e-eeuwse vaardigheden ingebed kunnen worden in het curriculum van de school? Of weet u als leraar welke 21e-eeuwse vaardigheden in uw klas aandacht krijgen? SLO heeft zowel voor schoolleiders als voor leraren een QuickScan ontwikkeld om u te helpen deze vragen te beantwoorden.

De QuickScans zijn niet bedoeld als 'to do-lijst' maar als reflectie-instrument. De scan geeft u een beeld van de mate waarin er in uw school- of klascurriculum aandacht wordt besteed aan 21e-eeuwse vaardigheden en waar de sterke en zwakke punten zitten wat dit betreft. Kies één van beide instrumenten, beantwoord de vragen en download het rapport.

21e-eeuwse vaardigheden in het leerplan

SLO heeft in 2014 onderzocht hoe het staat met de aandacht voor en integratie van de 21e-eeuwse vaardigheden in het funderend onderwijs (het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs). Tot de 21e-eeuwse vaardigheden worden gerekend: communiceren, creatief denken en handelen, digitale geletterdheid (computational thinking, ICT-(basis)vaardigheden, informatievaardigheden en mediawijsheid), kritisch denken, probleemoplossend denken en handelen, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering. Uit het onderzoek bleek dat de 21e-eeuwse vaardigheden nog weinig doelgericht en structureel aan de orde komen in het onderwijs. Er is beperkte aandacht voor de vaardigheden in landelijke leerplankaders. In reguliere methodes komen ze weinig substantieel en systematisch voor. Vooral creatief en probleemoplossend denken en handelen en digitale geletterdheid waren nog weinig uitgewerkt. Dit zijn ook de vaardigheden waarover leraren meer blijken te willen weten, met name hoe ze ingezet kunnen worden in de lespraktijk. 

Schoolleiders

Deze QuickScan is niet bedoeld als 'to do-lijst' maar als reflectie-instrument. De scan helpt u een beeld te krijgen van de mate waarin op uw school aandacht is voor 21e-eeuwse vaardigheden en of deze vaardigheden verder geïmplementeerd kunnen danwel moeten worden. U kunt de vragen beantwoorden en het rapport downloaden om het binnen uw school te bespreken.

Contactpersoon