Sector
 • Po
 • Vmbo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium onderbouw
Vakinhoud
 • Vakoverstijgende inhouden en vaardigheden
Leerplankundig thema
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Digitale geletterdheid
Trefwoorden
 • Vakoverstijgende vaardigheden
 • Voorbeeldmatig leerplankader

Voorbeeld leerdoelen Informatievaardigheden

22-12-2015

Bij informatievaardigheden gaat het om het doelgericht en systematisch omgaan met informatie. De systematiek is vastgelegd in zes stappen:

 1. Informatieprobleem formuleren: vastleggen van het informatieprobleem en welke informatie en gegevens nodig zijn om de taak uit te kunnen voeren;
 2. Zoekstrategieën: strategieën om informatie te zoeken, het bepalen van de mogelijke bronnen en het selecteren van de beste bron;
 3. Verwerven en selecteren van informatie: het verzamelen van informatie op basis van zoek- en selectiecriteria, het selecteren van informatie op basis van bruikbaarheid en betrouwbaarheid;
 4. Verwerken van informatie: het verwerken van informatie in tekst, tabellen, grafieken, daarbij antwoord gevend op het informatieprobleem door conclusies te trekken, een standpunt in te nemen en te onderbouwen en suggesties te doen voor nader onderzoek;
 5. Presenteren van informatie: de informatie uit meerdere bronnen wordt georganiseerd en het resultaat van de taak wordt gepresenteerd;
 6. Evalueren en beoordelen: terugkijken op het proces en de uiteindelijke resultaten van het doelgericht en systematisch omgaan met informatie, waarbij het resultaat wordt beoordeeld op betrouwbaarheid, bruikbaarheid en relevantie.

Hieronder zijn de voorbeeld leerdoelen weergegeven voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De leerdoelen voor basisonderwijs, onderbouw vo en tweede fase zijn te vinden in de leerlijnen digitale geletterdheid

Informatievaardigheden De leerling...
Informatieprobleem formulerenKan, uitgaande van een gegeven of zelf geformuleerde (onderzoeks)vraag, nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is
Zoekstrategieën ​ ​ ​Kan bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen voor het beantwoorden van de vraag
Kan bepalen of de benodigde informatie ook daadwerkelijk beschikbaar is en waar
Kan een effectieve en efficiënte zoekstrategie opstellen
Kan de zoekstrategie, zo nodig, bijstellen
Verwerven en selecteren van informatieKan de voor het beantwoorden van een vraag of probleem benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
Kan de informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid en representativiteit
Verwerken van informatie ​ ​Kan de gevonden informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor het beoogde doel
Kan informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
Kan een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren van informatieKan een passende (schriftelijke of mondelinge) presentatievorm kiezen
Kan gebruik maken van een adequate bronvermelding
Evalueren en beoordelenKan het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid en betrouwbaarheid
Kan het doorlopen proces evalueren

 Zie ook

 

 

Voorbeeld leerdoelen ICT basisvaardighedenhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/ict-basisvaardigheden/voorbeeldmatig-leerplankaderVoorbeeld leerdoelen ICT basisvaardigheden24710aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0AIemand beschikt over ICT basisvaardigheden als hij/zij basisbegrippen en functies van computers, computernetwerken, gegevensoverdracht en softwaretoepassingen kan benoemen en daar in verschillende interactievormen mee om kan gaan. Daarbij gaat het o....
Voorbeeld leerdoelen mediawijsheidhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/mediawijsheid/voorbeeldmatig-leerplankaderVoorbeeld leerdoelen mediawijsheid25351aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0AEen voorbeeld leerplan voor mediawijsheid. Het Competentiemodel Mediawijsheid is uitgewerkt in inhouden en doelen. Daarbij zijn vijf thema's benoemd die aan bod komen in of raakvlakken hebben met de kerndoelen en eindtermen:Medialisering van ....
Voorbeeld leerdoelen computational thinkinghttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/computational-thinking/voorbeeldmatig-leerplankaderVoorbeeld leerdoelen computational thinking24680aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0AEen voorbeeld leerplan voor computational thinking. ​The International Society for Technology in Education (ISTE) heeft in samenwerking met The Computer Science Teachers Association (CSTA) negen onderwerpen van computational thinking uitgew....

Contactpersoon