Sector
 • Po
 • Vmbo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium onderbouw
Vakinhoud
 • Vakoverstijgende inhouden en vaardigheden
Leerplankundig thema
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Digitale geletterdheid
 • Computational thinking
Trefwoorden
 • Domotica
 • Vakoverstijgende vaardigheden
 • Robotica
 • Coding
 • Voorbeeldmatig leerplankader
 • Programmerem

Voorbeeld leerdoelen computational thinking

22-12-2015

​The International Society for Technology in Education (ISTE) heeft in samenwerking met The Computer Science Teachers Association (CSTA) negen onderwerpen van computational thinking uitgewerkt, met het doel om problemen op een zodanige manier te formuleren dat het mogelijk wordt om een computer of ander gereedschap te gebruiken om het probleem op te lossen:

 • Gegevens verzamelen: verzamelen van relevante informatie via verschillende bronnen zoals artikelen, interviews, enquêtes of literatuurstudie;
 • Gegevens analyseren: logisch ordenen en analyseren van gegevens, begrijpen van gegevens, vinden van patronen, trekken van conclusies, het evalueren van grafieken of het toepassen van relevante statistische methodes;
 • Gegevens visualiseren: weergeven van gegevens door middel van bijvoorbeeld modellen van de werkelijkheid, of door grafieken, tabellen, woorden en plaatjes en het selecteren van de effectiefste representatie;
 • Probleem decompositie: opdelen van een taak in kleinere, overzichtelijke taken, zoals bijvoorbeeld het opdelen van een lange lijst met opdrachten in subcategorieën van typen opdrachten en het plannen van een project door middel van deelprojecten;
 • Abstractie: reduceren van de complexiteit van een probleem om te komen tot de kern van het probleem;
 • Algoritmes en procedures: gebruiken van een serie geordende stappen om een probleem op te lossen of een bepaald doel te bereiken;
 • Automatisering: door een computer laten uitvoeren van zichzelf herhalende of eentonige taken totdat een oplossing is bereikt;
 • Simulatie en modellering: weergeven van een model of een proces, of het uitvoeren van een experiment op basis van dat model of proces;
 • Parellellisatie: zorgen voor gelijktijdige uitvoering van taken  om een gezamenlijk doel te bereiken.

Computational thinking vereist daarnaast ook een aantal aanvullende attitudes:

 • Om kunnen gaan met complexiteit en ambiguïteit;
 • Doorzettingsvermogen bij lastige en open problemen;
 • Communiceren en samenwerken met anderen om een gezamenlijk doel te bereiken.

Hieronder zijn de voorbeeld leerdoelen weergegeven voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De leerdoelen voor basisonderwijs, onderbouw vo en tweede fase zijn te vinden in de leerlijnen digitale geletterdheid


Computational thinking De leerling…

Problemen (her)fomuleren ​

Kan op een zodanige manier problemen formuleren dat het mogelijk wordt om het probleem op te lossen door gebruik van een computer of ander gereedschap
Kan mogelijke oplossingen analyseren om de meest kansrijke richting te bepalen

Gegevens verzamelen ​

Kan procesmatig relevante gegevens verzamelen
Kan systematisch gegevens verzamelen via artikelen, experimenten, interviews, enquêtes of literatuurstudie

Gegevens analyseren ​ ​

Kan gegevens logisch ordenen en begrijpen
Kan patronen vinden en conclusies trekken
Kan grafieken evalueren en relevante statistische methodes toepassen

Gegevens visualiseren ​ ​ ​ ​

Kan gegevens representeren door middel van modellen van de werkelijkheid
Kan informatie weergeven in relevante grafieken, tabellen, woorden en plaatjes
Kan uit een verzameling de meest effectieve representatie selecteren
Kan misleiding in grafische representaties onderkennen
Kan conclusies manipuleren door middel van het selecteren van een bepaalde vorm van representatie

Probleem decompositie    

Kan een taak opdelen in kleinere taken
Kan een lange lijst met opdrachten opdelen in subcategorieën
Kan een aantal taken combineren tot één taak

Abstractie    

Kan complexiteit reduceren en algemene concepten overbrengen
Kan twee verschillende concepten vergelijken en deze logisch verbinden
Kan op abstract niveau gegevens representeren door middel van bijvoorbeeld modellen en simulaties

Algoritmes en procedures ​ ​ ​

Kan door algoritmisch redeneren oplossingen genereren
Kan oplossingen automatiseren door middel van algoritmisch denken
Kan een computerprogramma schrijven in code
Kan een proces om problemen op te lossen generaliseren, zodat het ook bij andere problemen toegepast kan worden

Automatisering   ​ ​

Kan door het opstellen van een serie van geordende stappen een probleem oplossen of een bepaald doel bereiken
Kan effectieve en efficiënte stappen zetten en bronnen gebruiken om tot een uiteindelijke oplossing te komen
Kan mogelijke oplossingen identificeren, analyseren en implementeren met als doel de meest effectieve en efficiënte oplossing te vinden
Kan repetitieve taken laten uitvoeren door computers

Simulatie en modellering ​ ​ ​

Kan een proces representeren of een experiment uitvoeren op basis van modellen
Kan een routebeschrijving uitvoeren om te controleren of die klopt
Kan een routebeschrijving maken
Kan een probleemoplossing generaliseren en toepassen op andere problemen

Parallellisatie   ​

Kan een planning maken en taken toewijzen aan teamleden tijdens een project
Kan middelen op een dergelijke wijze organiseren dat het mogelijk wordt om ze simultaan in te zetten om een gezamenlijk doel te bereiken
Kan taken gelijktijdig laten uitvoeren door computers

 Zie ook

 

 

Voorbeeld leerdoelen ICT basisvaardighedenhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/ict-basisvaardigheden/voorbeeldmatig-leerplankaderVoorbeeld leerdoelen ICT basisvaardigheden24710aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0AIemand beschikt over ICT basisvaardigheden als hij/zij basisbegrippen en functies van computers, computernetwerken, gegevensoverdracht en softwaretoepassingen kan benoemen en daar in verschillende interactievormen mee om kan gaan. Daarbij gaat het o....
Voorbeeld leerdoelen mediawijsheidhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/mediawijsheid/voorbeeldmatig-leerplankaderVoorbeeld leerdoelen mediawijsheid25351aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0AEen voorbeeld leerplan voor mediawijsheid. Het Competentiemodel Mediawijsheid is uitgewerkt in inhouden en doelen. Daarbij zijn vijf thema's benoemd die aan bod komen in of raakvlakken hebben met de kerndoelen en eindtermen:Medialisering van ....
Voorbeeld leerdoelen Informatievaardighedenhttp://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/informatievaardigheden/voorbeeldmatig-leerplankaderVoorbeeld leerdoelen Informatievaardigheden25262aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF390041811730C000416E82883467D78389120041811730C000430EB6EDE384DFD511070030E4F99CDB271C4BA03B601BFE6D7C0AEen voorbeeld leerplan voor informatievaardigheden. Bij informatievaardigheden gaat het om het doelgericht en systematisch omgaan met informatie. De systematiek is vastgelegd in zes stappen: 1.Informatieprobleem formuleren: vastleggen van h...

Contactpersoon